Legemidler på trygd

banner

Det finnes gode muligheter for en pasient til å få støtte eller bidrag dersom utgiften til legemidler blir en belastning: Legen skal søke for pasienten når det er riktig etter de gjeldende regler, men pasienten kan selv kreve bidrag etter andre paragrafer i Folketrygdloven. Begrunnet søknad til sosialkontoret hjelper, og for den pasient eller familie som har inntektkommer særfradragsreglene til anvendelse. Private forsikringer eller firmaforsikringer er også en mulighet. Ordningene dekker ofte også legehjelp og utgifter til medisinsk utstyr, bandasje o.l.

Vi arbeider med en egen hjemmeside for «Legemidler på trygd»

Et av virkemidlene som myndighetene og legene har, er Frikort-ordningen og «Blå-resept»-ordningen.

Dersom legen ikke finner det riktig å skrive ut eller søke individuell stønad på Blå resept (§5.14), kan pasienten selv søke bidrag etter §5.22 i Folketrygdloven, og får vanligvis en god dekning der. Dersom egenbetalingen i dette tilfelle likevel oppleves urimelig, så kan pasienten søke hjelp hos andre instanser for denne delen. Eksempler er sosialkontoret og særfradragsparagrafen i selvangivelsen dersom pasienten har inntekt:

Disse sidene er ment som orientering både til lege og pasient.
Du er velkommen til å skrive ut eller kopiere til eget bruk. Til bruk overfor andre ber vi om at du tar kontakt med utgiver.

Folketrygdlovens §5.14 angir betingelsene for når en person med behov for viktige legemidler skal få stønad fra Staten.
Folketrygdlovens §5.22 angir også når en person med særlig store utgifter til legemidler skal få bidrag til å dekke sine utgifter.
§5.22 er IKKE en rettighetslov, og gir bidrag innenfor en bevilgningsramme.

Det er Stortinget ved Departementet (som igjen får hjelp av Legemiddelverket) som gir regler/forskrifter for dette, og ordningene forvaltes av Rikstrygdeverket.