NORMALTARIFFEN 2006/2007

Kodeforklaringer:

Fargekodinger: Allmennpraktiserende leger kan bruke takstene i svart.

De BLÅ fargekodede takster er forbeholdt privatpraktiserende spesialist, som i tillegg kan bruke takstene i svart.

 

Bokstavene d eller k i takstnummerkoden står for dagtakst eller kvelds-, natt- og helgetakst. For takster uten disse bokstavene skilles det ikke mellom dag/kveld/natt/helgedag.

Forkortelser:
 • Hon – står for honorar, og angir takstbeløpet i kroner
 • Ref – står for refusjonsandel
 • Egen – står for egenandel
 • Merk – står for merknad
 • Rep – står for repetisjon
Repetisjoner:
 • 0 – betyr at taksten ikke kan repeteres på samme regningskort, dvs. at prosedyre/undersøkelse/behandling refunderes én gang selv om den gjentas.
 • 50% – betyr at taksten kan repeteres én gang med halvparten av takstbeløpet.
 • rep – betyr at taksten kan repeteres flere ganger på samme regningskort. Står det i stedet et tall, kan taksten repeteres dette antall ganger.
 • rep 50% – betyr at taksten kan repeteres flere ganger, men at det for hver av repetisjonene bare kan beregnes halv takst.

Kommentar til takst 5 i Normaltariffen:
Det er vanlig at leger krever ulikt for journalutskrift:
Når pasienten, eller noen på vegne av pasienten, ber om journal, er prisen kr.85,-, evt. tillagt kr50,- for forsendelse.
Forsikringsselskapene betaler kr. 450 for full uredigert journal, og kr 680,- for redigert utskrift etter spesifisert forespørsel om relevante opplysninger.

TAKSTER GJELDENDE FRA 1. JULI 2006

A. Enkle pasientkontakter

 
Takst Tekst Hon Ref Egen Merk Rep
1ad Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved personlig fremmøte og ved bud. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning, jf. takst 1h.
Ugyldig takstkombinasjon: 1ak, 1b, c, d, f, g og h, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 217c, 612, 621, 622, 623, 624
45,- 10,- 35, – A1 0
1ak Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved personlig fremmøte og ved bud. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning, jf. takst 1h.
Ugyldig takstkombinasjon: 1ad, 1b, c, d, f, g ogh,2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 217c, 612, 621, 622, 623, 624
60,- 25,- 35, – A1, D1 0
1bd Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved brev eller telefon. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning, jf. takst 1h.
Ugyldig takstkombinasjon: alle
45,- 45,- A1 0
1bk Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved brev eller telefon. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning, jf. takst 1h.
Ugyldig takstkombinasjon: alle
60,- 60,- A1, D1 0
1c
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved personlig fremmøte og ved bud hos godkjent spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, indremedisin/kirurgi med tilhørende subspesialiteter, nevrologi, pediatri, psykiatri (barnepsykiatri), reumatologi , yrkesmedisin og hudsykdommer. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning, jf. takst 1h.
Ugyldig takstkombinasjon: 1ak, 1b, c, d, f, g og h, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 217c, 612, 621, 622, 623, 624
50,-
15, –
35, –
0
1d
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved brev eller telefon, hos indremedisiner/kirurg med tilhørende subspesialiteter, nevrolog, pediater, psykiater (barnepsykiater), reumatolog, yrkesmedisiner og hudlege. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning, jf. takst 1h.
Ugyldig takstkombinasjon: alle
35, –
35, –
A1
0
1e Taking og undersøkelse av hemoglobin, blod senkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment
Ugyldig takstkombinasjon: 1b, d,f, g, h, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 701a, 217c, 603, 612, 621, 622, 623, 624
47,- 47,- 0
1f Telefonsamtale eller skriftlig kommunikasjon om enkeltpasienter med fysioterapeut, kiropraktor, kommunal helse- og sosialtjeneste (pleie- og omsorgstjeneste, helsestasjon, skolehelsetjeneste og sosialkontor), bedriftshelsetjenesteeller farmasøyt på apotek i forbindelse med LAR eller multidosebehandling. Legen må på anmodning oppgi hvem/hvilken instans man har vært i kontakt med.
Ugyldig takstkombinasjon: alle
70,- 70,- 0
1g Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning per telefon mellom kl 2300 og 0800. Taksten kan bare benyttes under legevakt i vaktdistrikt uten vaktsentral
Ugyldig takstkombinasjon: alle
200,- 200,- A1 0
1h Skriving av resept, utfylling av sykmeldingsattest del I, rekvisisjon til røntgen og fysioterapi og henvisning til spesialist på gul henvisningsblankett fra RTV ved enkel pasientkontakt. Taksten inkluderer forespørsel, rådgivning
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 8, 1e og 700-takster
35,- 35,- A1 0


Merknad A1

Når en enkel pasientkontakt ved frammøte, bud, skriftlig eller per telefon resulterer i skriving av resept, sykmeldingsattest del I, rekvisisjon til røntgen eller fysioterapeut eller henvisning til spesialist på gul henvisningsblankett fra RTV, kan takst 1h benyttes, men ikke takstene 1a, 1b, 1c eller 1d

Taksten kan ikke benyttes:

 • ved telefonhenvendelser om timeavtale eller sykebesøk uten samtidig rådgivning
 • ved enkel beskjed om prøveresultat uten samtidig rådgivning
 • ved telefonsamtale med kolleger
 • ved innringing av resept til apotek

B. Konsultasjoner og sykebesøk

Merknad B1

 

Takstene for konsultasjoner/sykebesøk innbefatter


 • hemoglobin, blodsenkning, hematokrit
 • telling av hvite og røde blodlegemer
 • enkel urinundersøkelse og mikroskopi av urin

Enkle behandlinger som:

 

 • intramuskulære injeksjoner av vanlige medikamenter
 • overflateanestesi (OVA)
 • fjerning av overflatiske fremmedlegemer i hud og slimhinne
 • åpning av overflatisk abscess
 • skriving av resept
 • henvisninger og rekvisisjoner

Konsultasjon

 
Takst Tekst Hon Ref Egen Merk Rep
2ad Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 3, 4, 11med unntak av 11e, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 217c, 621, 622, 623, 624
125,- 125,- B1, B2, B6 0
2ak Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 3, 4, 11med unntak av 11e, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 217c, 621, 622, 623, 624
210,- 210,- B1, B2, B6, D1 0
2bd Tillegg ved konsultasjon hos fastlege for pasient som ikke er tilknyttet fastlegeordningen. Taksten refunderes ikke av trygden. Taksten kan ikke kreves ved øyeblikkelig hjelp, jfr. helsepersonelloven §7
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2ck 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 621, 622, 623, 624
110,- 110,- 0
2cd Tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 min. per påbegynt 15 min.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2 ak, 2ck, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 13, 213, 215, 217c, 612, 615, 621, 622, 623, 624
108,- 108,- B6 rep
2ck Tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 min. per påbegynt 15 min.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 2cd, 3, 4, 11med unntak av 11e, 12, 13, 213, 215, 217c, 615, 621, 622, 623, 624
108,- 108,- B6, D1 rep
2dd Tillegg for allmennlege som har fått godkjent videre- og etterutdanningsprogram i henhold til spesialistreglene i allmennmedisin i Norge i løpet av siste 5 år. Taksten gjelder også de 5 første årene etter at legen er godkjent spesialist i allmennmedisin i Norge første gang.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2dk, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624
65,- 40,- 25,- B2, B6 0
2dk Tillegg for allmennlege som har fått godkjent videre- og etterutdanningsprogram i henhold til spesialistreglene i allmennmedisin i Norge i løpet av siste 5 år. Taksten gjelder også de 5 første årene etter at legen er godkjent spesialist i allmennmedisin i Norge første gang
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2dd, 3, 4, 11med unntak av 11e, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624
71,- 46,- 25,- B2, B6, D1 0
2ed Gruppebehandling per pasient for veiledning, instruksjon i egenbehandling og bygging av selvhjelpsnettverk innen en gruppe av pasienter med kroniske sykdommer eller funksjonshemninger. Varighet 3/4-1 time for gruppe m/inntil 7 pasienter
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2a, 2c, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 217c, 621, 622, 623, 624
225,- 100,- 125,- B1, B2 5
2fk Konsultasjon og tillegg for utrykning til kontor ved øyeblikkelig hjelp under legevakt når skyssmiddel er benyttet, for første pasient. Det kan i tillegg beregnes reisetillegg og skyssgodtgjørelse
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 2ak, 2cd, 2ed, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624
370,- 160,- 210,- B1, D1 0
2gd Tillegg ved konsultasjon hos fastlege for fornyet vurdering (second opinion) av pasient tilknyttet fastlegeordningen
Det er en forutsetning for å benytte taksten at legen sender skriftlig rapport (journalnotat) til pasientens fastlege. Taksten kan ikke kreves
– der legen og pasientens lege er i samme gruppepraksis/kontorfellesskap
– der legen vikarierer for pasientens lege
– under kommunalt organisert legevakt
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2ck, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 217c, 621, 622, 623, 624
150,- 150,- B2 0
2hd Tillegg ved konsultasjon hos fastlege for pasient som er tilmeldt annen fastlege, herunder asylsøkere som ikke er tildelt fastlege og borgere av EØS-land som ikke er medlemmer av folketrygden. Taksten kan ikke kreves:
– der legen og pasientens lege er i samme gruppepraksis/kontorfellesskap
– der legen vikarierer for pasientens lege
– der legen mottar pasienten under avtalt kollegial fraværsdekning eller annen samarbeidsordning med pasientens lege
– under kommunalt organisert legevakt
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2ck, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 621, 622, 623, 624
50,- 50,- B2 0
3ad
Konsultasjon hos spesialist
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 217c,615,621, 622, 623
266 ,-
1,-
265
B1, B2, B3
0
3bd
Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon hos spesialist utover 20 min. per påbegynt 15 min.
Taksten kan bare benyttes av spesialister som er oppført under takstene 4a1, 4a2 og 4c1
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 4, 11, 12, 13, 101, 102, 213, 215, 217c, 603, 612, 615, 621, 622, 623, 624, 651
75,-
75,-
Rep
3c
Tillegg for pasient som ikke har henvisning fra lege. Taksten refunderes ikke av folketrygden.
Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 3a
170,-
170,-
B3


Merknad B2

For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan pasienten avkreves konsultasjonshonorar. Dette dekkes ikke av folketrygden. Beløpet anses ikke som godkjent egenandel etter bestemmelser gitt med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr 19.om folketrygd §5-3. Slik betaling kan kreves av alle pasienter som er fritatt for betaling av egenandel. Pasienter som bestilte time hos legespesialist skal informeres om plikten til å betale ved uteblivelse. Dersom behandling, undersøkelse eller kontroll hos legespesialist er forsinket med mer enn én time etter avtalt tid og pasienten ikke har fått melding om forsinkelsen før oppmøte, er det ikke anledning til å kreve egenandel for tjenesten. Pasienten skal bli informert om årsaken til forsinkelsen. Hvis mulig skal pasienten varsles om forsinkelsen før oppmøte.

Merknad B3

Ved konsultasjon med pasient som ikke har henvisning fra lege, kiropraktor eller manuell terapeut kan spesialisten ikke innkreve takster ut over 3a og 3c. Det gjelder også ved psykoterapi. Det kreves ikke henvisning ved øyeblikkelig hjelp og nødvendig oppfølging av denne tilstanden. Med øyeblikkelig hjelp menes arbeid innenfor spesialiteten som ikke kan utsettes til neste dag. En henvisning gjelder til behandlingen for den aktuelle sykdomstilstanden er avsluttet. Henvisningen skal følge første regningskort for behandlingen. Kravene til henvisning gjelder ikke for pasienter hos leger som omfattes av overgangsordningen etter §2 pkt. 1 i forskrift om rett til trygderefusjon (dvs. leger som hadde refusjonsrett per 1. juli 1998 og er over 70 år per 1. juli 2006) eller for pasient som hadde et fast etablert pasientforhold til spesialist i gynekologi før 1.6.2001.

 
Takst Tekst Hon Ref Egen Merk Rep
4a1
Tillegg for fullstendig undersøkelse ved godkjent spesialist i anestesiologi, fysikalsk medisin og rehabilitering, hudsykdommer, indremedisin/kirurgi med tilhørende subspesialiteter, nevrologi, pediatri, psykiatri (barnepsykiatri), revmatologi og yrkesmedisin (etter henvisning).
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3b, 4b, 4c, 11, 13, 14, 15, 217c, 600,
177,-
177,-
B3, B4
0
4a2
Tillegg for fullstendig undersøkelse ved kontroll hos spesialister som nevnt under takst 4a1
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3b, 4a1, 4b, 4c, 11, 13, 14, 15, 217c
20,-
20,-
0
B3, B4
0
4b1
Tillegg for fullstendig undersøkelse ved andre godkjente spesialister (etter henvisning)
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3b, 4a, 4c1, 4c2, 11, 13, 14, 15, 217, 621, 622, 623, 624
85,-
85,-
B3, B4
0
4b2
Tillegg for fullstendig undersøkelse ved kontroll hos spesialister som nevnt under takst 4b1
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3b, 4a, 4b1, 4c, 11, 13, 14, 15, 217c
20,-
20,-
0
B3, B4
0
4c1
Tillegg for fullstendig undersøkelse ved øyeblikkelig hjelp hos pediater
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3b, 4a, 4b, 4c2, 11, 13, 14, 15, 621, 622, 623, 624
150,-
150,-
B3, B4
0
4c2
Tillegg for fullstendig undersøkelse ved øyeblikkelig hjelp hos øvrige spesialister
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3b, 4a, 4b, 4c1,11, 13, 14, 15, 621, 622, 623, 624
40,-
40,-
B3, B4
0
4da
Genetisk veiledning og utredning ved spesialist, for første halvtime takst nr. 3a og 4b1
265,-
265,-
4db
Genetisk veiledning og utredning ved spesialist, for hver påbegynt halvtime etter første
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3b, 4, 6, 11, 12, 21, 22, 217c
124,-
124,-
Rep


Merknad B4

Det må foreligge henvisning fra lege, kiropraktor eller manuell terapeut.. Henvisningen skal følge regningskortet til trygdekontoret. Undersøkelsen skal omfatte nøyaktig opptak av sykehistorie samt fullstendig status presens for den respektive spesialitet. Spesialisten skal sende skriftlig rapport (epikrise) til henvisende behandler og under forutsetning om tilsagn fra pasienten eller dennes verge, også til pasientens faste lege. Rapporten skal redegjøre for diagnose, behandling og vurdering. Takstene 4a og 4b kan benyttes én gang per år per henvist pasient for samme sykdom/skade/tilstand. Det kreves ikke henvisning for å benytte takst 4c ved øyeblikkelig hjelp. Ved øyeblikkelig hjelp må problemstillingen anføres på regningskortet til trygdekontoret. Regelen om fullstendig undersøkelse og rapport til pasientens faste lege forutsettes fulgt. Takstene 4a1/4a2 eller 4b1/4b2 kan samlet benyttes inntil 2 ganger per år (inntil 3 ganger av nevrolog eller psykiater) for samme sykdom/skade/tilstand, dog slik at takst 4a1 eller 4b1 for fullstendig undersøkelse ikke kan benyttes mer enn én gang per år.

 
Takst Tekst Hon Ref Egen Merk Rep
5 Utskrift/kopiering av pasientjournal
Taksten refunderes ikke av folketrygden
Ugyldig takstkombinasjon: alle
85,- 85,-
7 Tillegg for undersøkelse/behandling av døve, språksvake og fremmedspråklige i de tilfeller det er nødvendig med tolk
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2c, 3b, 11c, 12c
230,- 230,- 0

 
Takst Tekst Honorar Merknad Repetisjoner
8 Ekspedisjonsgebyr
Utgifter og arbeid ved forsendelse etter pasientens ønske av resepter, rekvisisjoner, henvisninger eller lignende per brev, faks, telefon eller e-post . Taksten dekkes ikke av folketrygden.
50,- 0


Satser for forbruksmateriell

 
Takst Tekst Honorar Merknad Repetisjoner
10a Materiellgruppe 1
– Utstyr til gynekologisk undersøkelse herunder tupfere, engangsspekulum, etc.
– Utstyr til anoskopi uten lyskilde
– Elastiske bind
34,- B5 Rep
10b Materiellgruppe 2
– Utstyr til spirometri
– Utstyr til EKG
– Glukose/materiell til karbohydratbelastning
– Utstyr til prøvetaking fra livmorhulen
– Utstyr til rektoskopi/anoskopi m/lyskilde
– Materiell ved sårskift, herunder salvekompresser, bind, sterile kompresser etc.
65,- B5 Rep
10c Materiellgruppe 3
– Materiell ved mindre kirurgiske inngrep, herunder suturmateriale, bedøvelsesmidler, bandasjemateriell og øvrig forbruksmateriell
– Utstyr til kateterisering (ekskl. kateter)
97,- B5 Rep
10d Materiellgruppe 4
– Materiell ved større kirurgiske inngrep, herunder suturmateriell, bedøvelsesmidler, bandasjemateriell og øvrig forbruksmateriell
– Materiell til behandling/skifting av større sår og skader
126,- B5 Rep


Merknad B5

Beløpene kan repeteres/kombineres hvis det er gjort flere inngrep/flere prosedyrer.

Pasienten må i tillegg dekke utgifter til materiell eller legemidler som ikke er dekket av de ovenstående fastsatte honorar som for eksempel gips, spiral, kateter, vaksiner, legemidler, ortoser, etc., etter legens kostnad.

Engangsutstyr som f.eks. sprøyter m.v. kan det ikke beregnes ekstra for, da disse utgifter inngår i taksten.

Takstene 10a til 10d refunderes ikke av folketrygden. Folketrygden dekker slike utgifter kun ved tilfeller som går inn under folketrygdlovens kapittel 13 og denne forskrifts § 3 nr. 4.

 

Sykebesøk

Merknad B6

Legen har krav på takst for sykebesøk, reisetillegg og skyssgodtgjørelse dersom pasienten på grunn av sin helsetilstand ikke kan møte frem på behandlingsstedet. Når legen må rykke ut fra hjemmet til kontoret for øyeblikkelig hjelp, benyttes takst 2fk for første pasient.

Ved sykebesøk hvor flere pasienter tilses samtidig i samme:

 

 • husstand
 • pensjonat
 • fartøy
 • aldershjem mv.

beregnes honorar/refusjon som for sykebesøk og eventuelle reisetillegg og skyssgodtgjørelse bare for én pasient. For de øvrige godtgjøres det som for konsultasjoner. Takst 11e kan i disse tilfeller benyttes ved kronisk alvorlig sykdom hos egne pasienter.

Ved besøk hos pasienter i det hus hvor legen bor, har kontor eller arbeider og på fartøy hvor legen oppholder seg eller arbeider, beregnes konsultasjonstakst. Istørre bygninger gjelder sistnevnte regel for sykebesøk bare i den oppgang hvor legen bor. Det beregnes honorar som for sykebesøk for hver pasient ved behandling av trygdet som er innsatt i fengsel, dersom legehjelpen gis ved annet personell enn det som er knyttet til fengselshelsetjenesten, se forskriftens §3, nr. 3.

 
Takst Tekst Hon Ref Egen Merk Rep
11ad Sykebesøk ved allmennpraktiserende lege
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4,11ak, 12, 13, 14, 15, 217c
170,- 170,- B1, B6, B7 0
11ak Sykebesøk ved allmennpraktiserende lege
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4,11ad, 12, 13, 14, 15, 217c
370,- 90,- 280,- B1, B6, B7, D1 0
11bd Tillegg for sykebesøk ved fastlege for pasient som ikke er tilknyttet fastlegeordningen. Taksten refunderes ikke av trygden. Taksten kan ikke kreves ved øyeblikkelig hjelp, jfr. helsepersonelloven §7
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 11ck, 11e, 12, 13, 14, 155, 217c
110,- 110,- B7 0
11cd Tillegg for tidsbruk ved sykebesøksvarighet utover 30 min. per påbegynt 15 min.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 217c, 612, 615
108,- 108,- B7 Rep
11ck Tillegg for tidsbruk ved sykebesøksvarighet utover 30 min. per påbegynt 15 min.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 217c, 612, 615
120,- 120- B7, D1 Rep
11dd Tillegg for allmennlege som har fått godkjent videre- og etterutdanningsprogram i henhold til spesialistreglene i allmennmedisin i Norge i løpet av siste 5 år. Taksten gjelder også de 5 første årene etter at legen er godkjent spesialist i allmennmedisin i Norge første gang
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11dk, 12, 13, 14, 15, 217c
65,- 40,- 25,- B7 0
11dk Tillegg for allmennlege som har fått godkjent videre- og etterutdanningsprogram i henhold til spesialistreglene i allmennmedisin i Norge i løpet av siste 5 år. Taksten gjelder også de 5 første årene etter at legen er godkjent spesialist i allmennmedisin i Norge første gang
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11dd, 12, 13, 14, 15, 217c
76,- 51 ,- 25,- B7, D1 0
11e Tillegg ved sykebesøk til egne pasienter med kronisk, alvorlig sykdom. Taksten kan ikke benyttes ved legevakt. Når sykebesøk foretas etter kl 1600, eller på søn-/helgedager, dag før disse og på offentlig høytidsdag, kan for øvrig kveldstakster benyttes.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 3, 4, 6, 11bd, 11id, 12, 13, 14, 15
330,- 330,- B6, B7 0
11f Tillegg ved aktivt redningsarbeid ved ulykke, gjenopplivning og ved fødselshjelp og prehospital trombolyse ved akutt hjerteinfarkt 320,- 320,- 0
11gd Tillegg for sykebesøk ved fastlege for fornyet vurdering (second opinion) av pasient tilknyttet fastlegeordningen. Det er et vilkår for å benytte taksten at legen sender skriftlig rapport (journalnotat) til pasientens fastlege
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 6, 11ak, 11bd, 11ck, 11e, 12, 13, 14, 15, 217c
150,- 150,- B7
11hd Tillegg for sykebesøk ved fastlege for pasient som er tilmeldt annen fastlege, herunder asylsøkere som ikke er tildelt fastlege og borgere av EØS-land som ikke er medlemmer av folketrygden. Taksten kan ikke kreves
– der legen og pasientens lege er i samme gruppepraksis/kontorfellesskap
– der legen vikarierer for pasientens lege
– der legen mottar pasienten under avtalt kollegial fraværsdekning eller annen samarbeidsordning med pasientens lege
– under kommunalt organisert legevakt
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 6, 11ak, 11bd, 11ck, 11e, 12, 13, 14, 15, 217c
50,- 50,- B7
11id Tillegg for sykebesøk utført av privatpraktiserende lege ved avbrudd (øyeblikkelig hjelp) i ordinær kontorpraksis (kl 08-16)
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 6, 11ak, 11ck, 11e, 12, 13, 14, 155, 217c
370,- 370,- B7 0
12ad
Sykebesøk v/spesialist
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 6, 11, 12ak, 14, 15, 217c, 615
265,-
265,-
B1, B6, B7
0
12bd
Tillegg for sykebesøk utført av privatpraktiserende spesialist ved avbrudd (øyeblikkelig hjelp) i ordinær kontorpraksis (kl 08-16)
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 6, 11, 14, 15, 217c, 615
140,-
140,-
B6, B7
0
12cd
Tillegg for tidsbruk ved sykebesøksvarighet utover 30 min. per påbegynt 15 min.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 6, 11, 13, 14, 15, 217c, 609, 612, 615
95,-
95,-
B7
rep
13d
Tillegg for psykiatrisk undersøkelse ved nevrolog, nevrokirurg, psykiater, barnepsykiater og geriater
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 6, 12c, 217c, 615
173,-
173,-
B3, B7
0


Merknad B7

Besøksrunde

Ved flere sykebesøk under samme reise beregnes reisetillegget på grunnlag av den samlede tid for besøksrunden fratrukket medgått tid for sykebesøk. Avstigning merkes med A på det enkelte kort. Antall besøk, samlet reisetid og sum reisetillegg oppgis på regningskortet for siste besøk. Regningskortene for den enkelte besøksrunde samles for seg etter dato.

 
Takst Tekst Hon Ref Egen Merk Rep
14 Møtegodtgjørelse med reisetid når legen deltar i tverrfaglige samarbeidsmøter med helse- og/eller sosialfaglig personell som et ledd i behandlingsopplegg for enkeltpasienter, herunder i basisteam,ved møte i ansvarsgruppe i forbindelse med legemiddelassistert rehabilitering og i møte om individuell plan. Taksten kan ikke benyttes i forbindelse med samarbeid internt i tverrfaglige medisinske sentra og lignende. Taksten kan ikke benyttes som godtgjørelse for fast oppsatte samarbeidsmøter, med mindre det gjelder samarbeid om konkrete pasienter.
Beregnes for arbeid i inntil en halv time og repetereres deretter per påbegynt halvtime. Taksten dekker også praksisutgifter. Taksten beregnes for den samlede møte-/reisetid, ikke per pasient. Legen må på anmodning opplyse hvem det har vært holdt møte med
Ugyldig takstkombinasjon: alle
450,- 450,- Rep
15a Tillegg for deltakelse i kommunalt organisert legevakt i Finnmark fylke og kommunene Berg, Bjarkøy, Dyrøy, Gratangen, Ibestad, Karlsøy, Kvæfjord, Kvænangen, Kåfjord, Lavangen, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy, Storfjord, Torsken og Tranøy i Troms fylke, kommunene Alstahaug, Andøy, Ballangen, Beiarn, Bindal, Bø, Dønna, Flakstad, Gildeskål, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Lødingen, Moskenes, Nesna, Rødøy, Røst, Saltdal, Skjerstad, Sømna, Træna, Tysfjord, Vega, Vestvågøy, Vevelstad, Værøy, Vågan og Øksnes i Nordland fylke, kommunene Fosnes, Leka, Namsskogan og Røyrvik i Nord-Trøndelag fylke, Solund kommune i Sogn og Fjordane og Fedje i Hordaland fylke per vaktdøgn mandag–fredag
Godtgjørelsen deles dersom flere leger deltar i samme vaktdøgn. Ved vaktsamarbeid mellom to eller flere av de nevnte kommuner utbetales taksten per kommune.
Ugyldig takstkombinasjon: alle
556,- 556,- Rep
15b Tillegg for deltakelse i kommunalt organisert legevakt i kommunene nevnt under 15a per vaktdøgn lør-, søn-, helge- og høytidsdag
Ugyldig takstkombinasjon: alle
760,- 760,- Rep

 

 

C. Reisetillegg og ledsagelse av pasient

Merknad C0

Skyssgodtgjørelse

Vilkår for skyssgodtgjørelse.

Skyssgodtgjørelse ytes av kommunen eller det regionale helseforetaket etter forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling. Godtgjørelsen beregnes etter regulativet for offentlige tjenestemenn. Har legen på grunn av særlige forhold hatt større skyssutgifter, beregnes godtgjørelsen etter utgifter i henhold til fremlagt regning. Det beregnes bare reise på billigste måte.

 

Reisetillegg og ledsagelse

 

Reisetillegg og skyssgodtgjørelse kan beregnes ved sykebesøk i avstand over 1 km fra legens kontor (bolig) – en vei. Skjer sykebesøket etter rekvisisjon under en reise, beregnes reisetillegg bare for selve avstigningen. Skjer sykebesøket under fast kontordagsreise, beregnes reisetillegg bare for den tid og det antall km som legen reiser ekstra i anledning sykebesøket.

 
Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
21d Reisetillegg, bil/tog/båt eller annet skyssmiddel herunder til fots, per påbegynt halve time
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2 , 14,15,21k
86,- C0, C1 Rep
21k Reisetillegg, bil/tog/båt eller annet skyssmiddel herunder til fots, per påbegynt halve time
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 2ak, 2cd, 2ck, 2dd, 2dk, 2ae, 14, 21k
154,- C0, C1, D1 Rep


Merknad C1

Ved bomtur som legen ikke selv er skyld i, godtgjør trygden reisetillegg.

 
Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
22ad Fra det tidspunkt selve ledsagelsen iverksettes ytes godtgjørelse for hver påbegynt halvtime med 400,- C2 Rep
22ak Fra det tidspunkt selve ledsagelsen iverksettes ytes godtgjørelse for hver påbegynt halvtime med 550,- C2, D1 Rep
22bd For ventetid og hjemreise ytes godtgjørelse per deretter påbegynt time med
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 13, 14, 15
450,- C2 Rep
22bk For ventetid og hjemreise ytes godtgjørelse per deretter påbegynt time med
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 13, 14,
450,- C2, D1 Rep


Merknad C2

 

Ledsagergodtgjørelse


Hvis det er nødvendig med lege som ledsager for pasient ved reise til sykehus, ytes godtgjørelse etter disse retningslinjer:

 

 • For den tid som går med til å undersøke og behandle pasienten, regnes vanlig takst for sykebesøk eller konsultasjon.
 • Tiden fra sykebesøket/konsultasjonen er avsluttet til reisen med pasienten påbegynnes, regnes som ventetid dersom legen ikke kan utføre annet arbeid.
 • Ledsagelse i ambulanse/bil med båre skal dekkes av helseforetaket.

D. Kvelds-, natt- og helgedagstillegg

Merknad D1

gjelder kveldstakstene under:

A: 1ak, 1bk

B: 2ak, 2ck, 2dk, 2fk, 11ak, 11ck, 11dk.

C: 21k, 22ak, 22bk

Med mindre annet spesielt er nevnt nedenfor, skal dagtakster alltid benyttes når lege foretar konsultasjon eller sykebesøk i sin legepraksis.

Når legens konsultasjon/sykebesøk finner sted mellom kl 16 og 08 eller når reisen begynner før kl 07, og likeså når konsultasjonen eller sykebesøket finner sted dagen før søn- og helgedager til kl 08 følgende arbeidsdag, samt på offentlige høytidsdager, kan legen likevel benytte ovennevnte kveldstakster i følgende tilfeller:

 

 • ved kommunalt organisert legevakt
 • ved uforutsette konsultasjoner/sykebesøk som gjelder øyeblikkelig hjelp og i tilfeller som av medisinske grunner ikke kan utsettes til neste dag, og som legen ikke kan ta i sin ordinære arbeidstid

Kveldstakster kan ikke benyttes av leger som har åpen praksis i tidsrom som nevnt ovenfor, herunder tilbyr tjenester i form av sykebesøk o.l.

 

E. Prosedyretakster

Særskilte kirurgitakster

(Takstene gjelder bare for leger med avtale om driftstilskudd med regionalt helseforetak. Det er en forutsetning for bruk av vikar at hjemmelshaver selv kan operere og gjøre bruk av takstene.)

 
Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
K01a
Kataraktoperasjon, inntil 5 0 0 operasjoner per kalenderår . Benyttes godkjent vikar, gjelder antallsbegrensningen for hjemmelshaver og vikar til sammen.
6000,-
E1
0
K01d
Medisinsk indisert øyelokkoperasjon, 1 øyelokk
2000,-
E1
0
K01e
Medisinsk indisert øyelokkoperasjon, 2 øyelokk
3000,-
E1
0
K02a
Tonsillektomi
Taksten kan benyttes 1 gang per pasient
6000,-
E1
0
K02b
Adenotomi
3000,-
E1
0
K02c
Paracentese med ventilasjonsrør i narkose
2200,-
E1
0
K02d
Adenotomi ved samtidig paracentese med ventilasjonsrør
3500,-
E1
0
K02e
Tonsillektomi ved samtidig paracentese med ventilasjonsrør
6500,-
E1
0
K02f
Tonsillektomi ved samtidig adenotomi
6500,-
E1
0
K02g
Tonsillektomi ved samtidig adenotomi og paracentese med ventilasjonsrør
Ugyldig takstkombinasjon: Takstene K02a/K02g er gjensidig utelukkende. Bortsett fra 3ad er alle takster ugyldige.
7000,-
E1
0
K05a
Diagnostisk artroskopi
Ugyldig takstkombinasjon: K05b, K05c
1900,-
E1
0
K05b
Terapeutisk artroskopi i kne
Ugyldig takstkombinasjon: K05a
4500,-
E1
0
K05c
Terapeutisk artroskopi i skulder
Ugyldig takstkombinasjon: K05a
4500,-
E1
0


Merknad E1

I tillegg til taksten kan legen benytte takst 3ad og takst 10d.

Lønn til assisterende lege er inkludert i takstene, og denne legen kan ikke kreve refusjon fra trygden i forbindelse med disse operasjonene. Takst 148 (kollegial assistanse) kan kun kreves når assistanse gis av utdanningskandidater.

For øvrig kan K-takstene ikke kombineres med andre takster.

Merknad E2

Når intet særskilt er nevnt, benyttes takstene i det følgende som tillegg til takstene for konsultasjoner og sykebesøk. Itakstene er iberegnet utgifter til desinfeksjonsmidler og alminnelig engangsutstyr i forbindelse med dette. Itillegg kan legen kreve dekket av pasienten utgifter i henhold til takstene 10a til 10d. Engangsutstyr som f.eks. sprøyter m.v. kan det ikke beregnes ekstra for, da disse utgifter inngår i taksten.

Alminnelige prosedyrer

 
Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
100 Mindre kirurgiske prosedyrer
Anlegging av blodtomhet
Behandling av epistaxis
Biopsi
Blærepunksjon eller kateterisering ved urinretensjon
Blæreskyllinger
Elektrokauterisering
Enkel uroflowmetri
Fjerning av dyptsittende fremmedlegemer i cornea eller conjunctiva
Fjerning av fastsittende fremmedlegemer i cornea eller conjunctiva
Fjerning av fremmedlegemer i nese, øre og svelg
Fjerning av tungebånd
Incisjon av peritonsillær abscess
Infusjon av plasmasubstitutter eller andre væsker
Injeksjon av legemidler i ledd, slimpose og seneskjede
Injeksjonsbehandling av hemorroider
Intravenøs injeksjon/infusjon av særlig vevstoksisk legemiddel (f.eks. cytostatika)
Intravenøs injeksjon av medikament som krever særlig nøyaktighet
Kirurgisk fjernelse av små svulster, vorter, nævi, del av negl
Kryokirurgi med annen frysemetode
Kryokirurgi med flytende nitrogen
Maveskylling ved forgiftninger
Operativ biopsi fra hud og slimhinne
Paracentese av trommehinnen
Prøvepunksjon av ledd og pleura for innsending av prøve
Skrape/stansebiopsi fra hud/slimhinne
Skifting av store sår
Sår behandlet med sutur
Taking og forsendelse eller analyse av arteriell blodgass
Tamponade v/epistaxis
Tapping av hydrocele, spermatocele og ledd
Tapping av pleuravæske eller ascites
Tåreveisbehandling
Variceinjeksjon
Venepunksjon på barn under 7 år
Venesectio
Ørerensing ved skylling/sug
85,- E2 Rep 70%
101 Individuell, strukturert veiledning relatert til kosthold og/eller fysisk aktivitet for pasienter med høyt blodtrykk eller diabetes 2. Taksten bygger på undersøkelse av pasientens helsetilstand og omfatter kartlegging av risikobilde. Det er en forutsetning at legen benytter program godkjent av Sosial- og helsedirektoratet, og at det skrives ut «grønn resept», som alternativ til medikamentell behandling, med et individuelt tilpasset opplegg for kosthold og/eller fysisk aktivitet og en plan for pasientens oppfølging. Taksten kan bare benyttes overfor pasienter som ikke står på medikamentell behandling for aktuell sykdom
Taksten kan benyttes inntil 3 ganger per år.
Ugyldig takstkombinasjon: 2c, 3b
200,- E2 0
102 Oppstart (første konsultasjon) av individuell strukturert røykeavvenning som ledd i behandling av sykdom, etter anerkjent program
Taksten kan benyttes inntil to ganger per pasient per år
Ugyldig takstkombinasjon: 2c, 3b
200,- E2 0
103 Anoskopi. Takst 100 kan benyttes i tillegg ved biopsi
Ugyldig takstkombinasjon: 140l
70,- E2 0
104 Rektoskopi. Takst 100 kan benyttes i tillegg ved biopsi. 175,- E2 0
105 Større kirurgiske prosedyrer
Adekvat åpning av dyp abscess/flegmone
Behandling av panaritium/paronychia med eksisjon av nekrotisk vev
Blodtapping i behandling av hemokromatose eller polycytemi
Elektrodesikasjon/Curettage av hudtumor
Finnålsbiopsi (f.eks. a.m. Frantzén) eller punksjonsbiopsi (f.eks. «tru-cut»)
Fjerning av fastsittende fremmedlegeme i hud
Fjerning av fremmedlegeme under hudnivå
Fjerning av mindre tumor under hudnivå, f.eks. overflatisk tumor mammae og lymfeknute
Fjerning av spyttstein
Kirurgisk fjerning av aterom/stort nævus
Kirurgisk fjerning av hele neglen (ablatio unguis)
Kirurgisk fjerning av svulst/aterom/nævus i ansikt
Ligatur av hemoroider
Radikaloperasjon av inngrodd negl (kilereseksjon) 1 tå/finger
Spinalpunksjon med tapping av spinalveske til videre undersøkelse
Synovectomi
Sår behandlet med eksisjon av sårrand og sutur
Sår som trenger mer inngående sårtoilette på grunn av knusing eller forurensning
172,- E2 Rep 70%
106a Gipsing, bandasjering og avstøpning
Avstøpning/avtrykk for fremstilling av innleggssåle; Zinklimbandasje eller annen leggsårbehandling
Bandasjering av fractura claviculae. Reponering av kjeveluksasjon
Immobilisering av frakturer uten dislokasjon som f.eks. fissura radii / tibiae / antebrachii hos barn
Midlertidig bandasjering av luksasjoner og brudd i store ledd og knokler
Reponering av luksert skulder eller albue
Skifting av gåbandasjer
Skifting av små gipsbandasjer på underarm og hånd, og på ekstremiteter hos barn
132,- E2 Rep 70%
106b Behandling av frakturer som krever reponering i anestesi og evt. røntgenkontroll før og etter, som f.eks. fract. radii typica 300,- E2 Rep
107c
Intraarteriell/intrakavernøs injeksjon av medikamenter
125, –
E2
Rep 50%

 

 

Gastroenterologi

 
Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
112a Gastroskopi 650,- E2 0
112b
Tillegg for biopsi
50,-
E2
Rep 5
114a
Sigmoidoskopi ( til colon descendens )
Ugyldig takstkombinasjon: 115a
325, –
E2
0
114c
Tillegg for biopsi
50,-
E2
Rep 2
115a
Koloskopi (til ileum)
Ugyldig takstkombinasjon: 114a
18 5 0,-
E2
0
115b
Tillegg for biopsi
50,-
E2
Rep 10
116
Polyppektomi med slynge/blokking av striktur
225, –
E2
Rep
120
Absorpsjonsundersøkelse og pusteprøve med isotop
225, –
E2
0
121a
Karbohydratbelastning
Ugyldig takstkombinasjon: 708a
150,-
E2
0

 

 

Indremedisin

 
Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
125
Ultralydundersøkelse med ekstern probe
100,-
E2
Rep
127a
Beinmargspunksjon, taking av prøve og utstryking
200,-
E2
0
127b
Farging av preparat
20,-
E2
0
127c
Bedømmelse av preparat
Ugyldig takstkombinasjon: 127d
90,-
E2
0
127d
Bedømmelse av preparat og vurdering av jernfarging
Ugyldig takstkombinasjon: 127c
100,-
E2
0
128a Trykkmåling med doppler ved perifer karlidelse 110,- E2 0
128c
Oscillometri eller transkutan SAO2-måling ved perifere karlidelser eller lungesykdommer
Taksten kan også brukes av anestesileger,kirurger, hudleger og pediatere
90,-
E2
0
129a
Arbeids-EKG med gradert belastning ved sykkel ergometer/ tredemølle inkl. taking og tyding av EKG
Ugyldig takstkombinasjon: 707
350,-
E2
0
129c
Ambulant kontinuerlig minimum 24 timers registrering av EKG på opptaksmedium. Tyding, teknisk assistanse, bruk av utstyr m.v.
Ugyldig takstkombinasjon: 129g,707
330,-
E2
129d
Fullstendig ekkokardiografisk undersøkelse uten dopplerundersøkelse. Bruk av taksten krever godkjenning av sentralstyret. Gjelder ikke for leger som har fått spesialistgodkjenning i hjertesykdommer etter 1.9. 1994.
400,-
E2
0
129e
Dopplerundersøkelse med måling av blodstrømshastighet i hjertet og store kar. Bruk av taksten krever godkjenning av sentralstyret. Gjelder ikke for leger som har fått spesialistgodkjenning i hjertesykdommer etter 1.9. 1994.
300,-
E2
0
129f Ambulant kontinuerlig 24 timers registrering av blodtrykk. Tyding, teknisk assistanse, bruk av utstyr m.v. 367,- E2 0
129g Ambulant kontinuerlig minimum 24 timers registrering av EKG på opptaksmedium
Ugyldig takstkombinasjon: 129c, 707
250,- E2 0

 

 

Kirurgi

 
Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
130g
Tapping av hydrocele/spermatocele med samtidig sklerosering
145, –
E2
0
134a
Reseksjon av hammertå
325, –
E2
Rep
134b
Avmeisling av eksostose ved hallux valgus o.l.
325, –
E2
Rep
134e
Fjerning av osteosyntesemateriell
325, –
E2
Rep
134f
Fasciotomi, tenotomi
325, –
E2
Rep
137e
Sene-/ligament-/kapselsutur
325, –
E2
Rep
139a
Uretrocystoskopi
650,-
E2
0
140a
Fjerning av ganglion/bursa
1600,-
E2
0
140b
Artrodese
1600,-
E2
0
140c
Operasjon av Dupuytrens kontraktur
1600,-
E2
Rep 50%
140d
Operasjon av hallux valgus
1600,-
E2
0
140e
Brokkoperasjon
1600,-
E2
0
140f
Operasjon av hidrosadenitt
1600,-
E2
0
140g
Osteotomi
1600,-
E2
0
140h
Operasjon av sacralcyste
1600,-
E2
0
140i
Operasjon for entrapment av nerve
1600,-
E2
0
140j
Operasjon for tennisalbue/epicondylitt
1600,-
E2
0
140k
Spalting av senekanaler og seneskjeder
1600,-
E2
0
140l
Hemoroideoperasjon (tilsv. a.m. Milligan)
Ugyldig takstkombinasjon: 103
1600,-
E2
0
141a
Enkel cystometri/uroflowmetri
200,-
E2
0
141c
Kombinert registrering av trykk og flow i nedre urinveier
650,-
E2
0
141d
Ultralydundersøkelse med rektal probe
200,-
E2
0
142c
Dilatasjon av anus/instrumentell sfinkterotomi i adekvat analgesi
325,-
E2
0
143a
Plastikkirurgiske korreksjoner med lappeplastikk eller hudtransplantasjon
450,-
E2
Rep
143c
Dobbeltsidig vasektomi for sterilisering
Pasientbetaling kr. 1200,-. Trygden refunderer ikke utgiftene.
Ugyldig takstkombinasjon: alle
E2
0
143e
Fjerning av dyptliggende tumor, f.eks. tumor mammae, lipom, lymfeknute , ondartede svulster og tumores/lesjoner i ansikt
400,-
E2
Rep
143f
Fjerning av nevrinom
450,-
E2
Rep
143g
Fimoseoperasjon med omskjæring og sutur
450,-
E2
0
144c
Bukplastikk
625,-
E2
Rep
145b
Variceoperasjon med stripping
450,-
E2
Rep
146b
Senetransposisjon
625,-
E2
Rep
147c
Laparoskopi
800,-
E2
0
148 Nødvendig kollegial assistanse utført av lege ved operasjoner per time 325,- R ep

 

 

Anestesiologi inkludert lokalbedøvelse

 

 

Typeinndeling:


OVA: Overflateanestesi ved inndrypping, spray, pensling, installasjon o.a.

F.eks: conjuntiva, cornea, tåreveier, trommehinne, nese, svelg.

INA: Infiltrasjon (injeksjon), f.eks. hud og slimhinne før biopsi, kirurgi.

Før inngrep i øre, svelg, tåresekk. Ifrakturhematom, senefester, bursae, seneskjeder.

ANA: Andre anestesi- og analgesiformer som regional intravenøs anestesi. Kryoterapi i smertebehandling.

BLA: Blokk- (lednings-)anestesi. F.eks perifere av nerver (også interkostalnerver), pleksus, ganglier, ev. paracervikal blokk.

BLS: Sentrale blokk, epidural, spinal.

 
Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
149a Lokalbedøvelse og triggerpunktanestesi
Ugyldig takstkombinasjon: Takst 149b,149g, 149h og 155b
30,- E2 Rep 50%
149b
OVA i urethra hos menn ved skopi eller terapeutisk blokking
Ugyldig takstkombinasjon: Takst 149a,149g, 149h og 155b
50,-
E2
0
149g BLA av penis, funikkel, 1 ekstremitetsnerve og ved intracelære inngrep. Paracervikalblokk
Ugyldig takstkombinasjon: Takst 149a,149b, 149h og 155b
100,- E2 0
149h BLA som omfatter ekstremiteter t.o.m. håndledd/ankel, ev. pleksus
Ugyldig takstkombinasjon: Takst 149a, 149b, og 155b
175, – E2 0
151a
Narkose inntil 30 min. For nødvendige forundersøkelser kan takst 3 og ev. takst 4b benyttes. Ved tannbehandling gjelder takstene for anestesi kun når behandlingen godtgjøres av trygden. Taksten gjelder for spesialist i anestesiologi.
500,-
E2
0
151b
Tillegg for tidsbruk per påbegynt 15 min. utover 30 min. ved nakose (kun den tid pasienten gis narkose) og ved spinal/epiduralanestesi. For nødvendige forundersøkelser kan takst 3 og ev. takst 4b benyttes. Ved tannbehandling gjelder takstene for anestesi kun når behandlingen godtgjøres av trygden. Taksten gjelder for spesialist i anestesiologi.
200,-
E2
Rep
151c
Legetilsyn etter avsluttet narkose og ved farmakologisk uttesting av medikament ved smertebehandling
150,-
E2
0
152
Bruk av elektronisk overvåkningsutstyri forbindelse med intervensjonell smertebehandling.
300,-
E2
0
153b
BLS (epidural og spinal). Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi og nevrologi
175, –
E2
0
153d
Sympatikusblokader, intravenøs, stellatum osv. Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi og nevrologi
175, –
E2
0
153e
ANA, regional, intravenøs, interpleural. Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi og nevrologi
175, –
E2
0
154a
Diagnostisk og terapeutisk blokk av perifere nerver. Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi og nevrologi. Taksten kan ikke benyttes ved radiofrekvensbehandling.
100,-
E2
Rep 50%
x5
154b
Instruksjon av TNS, første 3 ganger
300,-
E2
0
154c
Instruksjon av TNS, utover 3 ganger
100,-
E2
0
155
Annen injeksjon av lokalanestesi. Taksten gjelder kun for spesialister i anestesiologi , nevrologi og reumatologi.
Ugyldig takstkombinasjon: 149
50,-
E2
Rep 1

 

 

Allergologi

 
Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
176
Epikutane allergiprøver (lappeprøver) per serie à 10 prøver .
Taksten inkluderer utgifter til allergenekstrakt.
35,-
E2
Rep 5
177a Perkutane allergiprøver (prikk, rispeprøver), vanlig serie (inntil 5) .
Taksten inkluderer utgifter til allergenekstrakt.
Ugyldig takstkombinasjon: 177b, 177c
90,- E2 0
177b Perkutane allergiprøver (prikk, rispeprøver), vanlig serie (6–10) .
Taksten inkluderer utgifter til allergenekstrakt.
Ugyldig takstkombinasjon: 177a, 177c
135,- E2 0
177c Perkutane allergiprøver (prikk, rispeprøver), vanlig serie (11–20) .
Taksten inkluderer utgifter til allergenekstrakt.
Ugyldig takstkombinasjon: 177a, 177b
200,- E2 0
177d
Hyposensibiliserende behandling ved allergi.
Taksten kan benyttes av spesialist i indremedisin, pediatri og øre-nese-halssykdommer.
140,-
E2
0
177g
Allergologisk utredning (taksten kan benyttes èn gang i året). Taksten er forbeholdt spesialist i barnesykdommer, venerologi, hudsykdommer, indremedisin, lungesykdommer eller øre-nese-hals – sykdommer.
55,-
E2
0

 

 

Gynekologi og fødselshjelp

 
Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
205a
Utredning av urininkontinens
110,-
E2
0
205b
Behandling og instruksjon i behandling av urininkontinens med elektrostimulering
90,-
E2
0
206
Sterilisering via laparoskop/Diagnostisk laparoskopi på medisinsk indikasjon
800,-
E2
0
207a
Hysteroskopi
750,-
E2
0
207b
Biopsi ved hysteroskopi
50,-
E2
Rep 2
208
Kolposkopi
12,-
E2
0
209
Gynekologisk kryokirurgi
300,-
E2
0
210
Operativ behandling av cervixdysplasier, laserbehandling og behandling med thermoslynge
1085,-
E2
0
211a
Gynekologisk ultralydundersøkelse av gravide og undersøkelse med abdominalprobe ved mistenkt svangerskapspatologi ogved gynekologisk problemstilling. Taksten refunderes for inntil 1 ultralydundersøkelse under svangerskap. Ytterligere undersøkelser refunderes hvis medisinsk indisert.
60,-
E2
0
211b
Ultralydundersøkelse av gravide og ultralydundersøkelse med biofysisk profil ved mistenkt vekstretardasjon (vektestimering , vurdering av fostervannsmengde og respirasjonsbevegelser). Taksten refunderes inn til 2 ganger under svangerskap. Ytterligere undersøkelser refunderes hvis medisinsk indisert.
260,-
E2
0
211c
Ultralydundersøkelse med vaginal probe. Taksten kan repeteres 1 gang ved flerlingeundersøkelse.
136,-
E2
Rep 1
211d
Kartlegging av livmorhule med væskesonografi
310,-
E2
0
211e
Dopplerundersøkelse av høyrisikogravide. Taksten kan repeteres 1 gang ved flerlingeundersøkelse.
Taksten kan kombineres med takst 211b
60,-
E2
Rep 1
212a
Cervikalabrasio med portiobiopsi
325,-
E2
0
212b
Perineoplastikk
650,-
E2
0
213 Individuell prevensjonsveiledning. Det forutsettes at legen orienterer om de forskjellige metoder man har til rådighet, slik at pasienten kan få anledning til å velge den metode som er mest akseptabel i det enkelte tilfellet. Videre forutsettes det at pasienten gis den nødvendige legeundersøkelse og instruksjon vedrørende den aktuelle metode.
Ugyldig takstkombinasjon: 2c, 3b
140,- E2 0
214a Innsetting og skifting av spiral og prevensjonsstav i huden
Ugyldig takstkombinasjon: 214b
140,- E2 0
214b Tilpassing/vedlikehold av pessar og østrogenring
Ugyldig takstkombinasjon: 214a
150,- E2 0
214c Endometriebiopsi/cytologisk prøvetaking fra uterinhulen 170,- E2 0
215 Særlig tidrøvende arbeid ved:
– steriliseringssaker
– abortsaker og henvisning til amniocentese (tillegg for konsultasjoner når slike har funnet sted)
Ugyldig takstkombinasjon: 2c
200,- E2 0
216
CTG – registrering i svangerskap «Non-stress-test»
147,-
E2, E6
0
217a Første gangs fullstendig undersøkelse og veiledning av gravide samt utfylling av godkjent svangerskapsjournal
Ugyldig takstkombinasjon: 4b, 217b, 217c
130,- E2 0
217b Tillegg for senere graviditetskontroll (kan benyttes inntil 5 ganger i svangerskapet, og skal avmerkes på legeregningene med romertall Itil V)
Ugyldig takstkombinasjon: 4b, 217a
70,- E2 0
217c Graviditetskontroll utført av jordmor.
Taksten utløses når jordmor foretar 2. gangs eller senere graviditetskontroll i samarbeid med lege, men uten samtidig legekonsultasjon. Det er en forutsetning at jordmoren er ansatt hos den legen som utløser taksten, og at trygdekontoret i angjeldende kommune, gis særskilt melding om ansettelsesforholdet. Taksten kan kombineres med 217b. Ved samtidig konsultasjon hos lege kan 217c ikke benyttes.
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 217a
125,- E2 0
218
Utredning av infertilitet eller endokrinologiske forstyrrelser
Taksten kan benyttes av spesialist i gynekologi, indremedisin og urologi
156,-
E2
0

 

 

Hud og veneriske sykdommer

 
Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
250
Undersøkelse av føflekker og andre pigmenterte hudforandringer med dermatoskop (taksten kan bare benyttes av spesialist i hudsykdommer og spesialist i kirurgi og plastikkirurgi)
120,-
E2
0
251
Fotodynamisk behandling (PDT) av basalcellekarsinom (BCC) og aktinsk keratose (AK). Ved AK bare for pasienter med minst 10 lesjoner eller med nedsatt immunforsvar. Taksten inkluderer utgifter til medikament og materiell
1000,-
E2
0
252
Behandling med dermojet intrakutan injeksjon, per injeksjon
14,-
E2
Rep
253
Undersøkelse av:
– hud
– hår
– urin (fluorescens)
20,-
E2
0
254
PUVA og UV-B-behandling, per felt
40,-
E2, E9
Rep
255a
PUVA, UV-A og UV-B helkroppsbehandling
55 ,-
E2, E9
0
255b
Kombinasjonsbehandling
60,-
E2, E9
0
256a
Lokalbad
32,-
E2, E9
0
256b
Helkroppsbad
52,-
E2 ,E9
0
256c
Påsmøring av medikament på inntil 25% kroppsflate
32,-
E2,E9
0
256d
Hodebunnsbehandling inkl. innsmøring og vask/påsmøring av medikament, inntil 25% av kroppsflate
52,-
E2, E9
0


Merknad E9

Når behandling gis annet sted enn på dermatologens faste kontor, forutsettes det at dermatologen har såvel full kontroll som det fulle ansvar både over utstyr og for behandling. Iden tiden dermatologen ikke er tilstede må behandlingen overvåkes av fagutdannet personell som har nødvendig kjennskap til lysbehandling. Dermatologen må ha jevnlig tilsyn med behandlingsstedet. Takst 254, 255 og 256 kan bare brukes av dermatologer. For spesialister utdannet før 1991 kreves særskilt godkjenning fra sentralstyret for bruk av takstene 254 og 255.

 

Øre-nese-halssykdommer

 
Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
301a
Vestibularisundersøkelser/undersøkelse av likevektssansen inklusiv kalorisk prøve
120,-
E2
0
301b
Vestibularisundersøkelser/taking v/video-nystagmografi
120,-
E2
0
301c
Vestibularisundersøkelser/tyding v/video-nystagmografi
100,-
E2
0
301d
Video-nystagmo-okulografi
270,-
E2
0
303
Avstøpning av øregang
71,-
E2
50%
306
Punksjon av antrum
150,-
E2
50%
308
Submukøs septumreseksjon med eller uten konkotomi
408,-
E2
50%
309
Mindre bihuleoperasjon (bred åpning av antrum) partiell etmoidalreseksjon, trepanasjon av pannehule
260,-
E2
50%
310 Epistaxis, behandling av pågående blødning med bakre tamponade 200,- E2 0
311a
Endoskopisk undersøkelse av øvre og/eller nedre luftveier
1 34 ,-
E2
0
311c
Stroboskopi
Ugyldig takstkombinasjon: 311a
400,-
E2
0
313
Undersøkelse av nesens bihuler med ultralyd
68,-
E2
50%
314
Antroskopi
300,-
E2
50%
315
Fjerning av polypper i nese
300,-
E2
50%
317b
Paracentese med ventilasjonsrør
500,-
E2
50%
318a
Trommehinneprotese, ett øre
180,-
E2
1
318b
Omfattende rensing av radikalhulen, ett øre
120,-
E2
1

 

 

Hørselsmåling

 
Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
321
Toneaudiometri med luft – og beinledning
66,-
E2
0
322 Toneaudiometri med luftledning 40,- E2 0
323
Taleaudiometri med tre-tall-prøve og enstavelsesord
95,-
E2
0
324a
Utprøving og tilpassing av høreapparat
Ugyldig takstkombinasjon: 324b
180,-
E2
0
324b
Utprøving og tilpassing av mer enn ett høreapparat
Ugyldig takstkombinasjon: 324a
220,-
E2
0
324c
Instruksjon i bruk av høreapparat
Ugyldig takstkombinasjon: 324e
120,-
E2
0
324d
Bestemmelse av nytten av høreapparat ved taleaudiometri i fritt felt, kvantitativt med tallprøven, kvalitativt med enstavelse – D.B. – ordlister
70,-
E2
0
324e
Oppfølgende kontroll og ytterligere instruksjon i bruken/eventuell justering av høreapparat
Ugyldig takstkombinasjon:324c
74,-
E2
0
325 Undersøkelse av ett eller begge ører for:
– recruitment
– diplakusi ; terskelvandring
– impedanseendring
– tympanometri
– bekesyaudiometri
Taksten kan repeteres dersom flere typer undersøkelser foretas
85,- E2 Rep 50
326a
Uformelle prøver og lekeaudiometri på barn
130,-
E2
0
326b
Uformelle prøver på barn (screeningaudiometri refunderes ikke av trygden)
31,-
E2
0
328a
Elektrisk reponsaudiometri ERA/lydtrykksmåling in situ/otoakustiske emisjoner
123,-
E2
0

 

 

Øyesykdommer

 
Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
400
Undersøkelse og behandling hos øyelege
Ugyldig takstkombinasjon: K01a, b, c, d og e
127,-
E2
0
402 Tonometri hos allmennlege
Ugyldig takstkombinasjon: 400
26,- E2 0
403a
Schirmers prøve
40,-
E2
0
403b
Sondering av nedre tåreveier fra tåresekk mot nesebein
350,-
E2
0
404a
Fotografering av fremre avsnitt
40,-
E2
1
404b
Fotografering eller digital registrering av bakre avsnitt
101,-
E2
1
404c
Tillegg for angiografisk undersøkelse av øyebunn
800,-
E2
1
405a
Ultralyd/Pachymetri (én gang per pasient)/ Blood flow/Elektroretinografi
50,-
E2
50%
405b
Tillegg for autoperimetri/Goldmann
100,-
E2
50%
406a
Fjerning av chalazion
350,-
E2
50%
406b
Enkel kirurgi på øyelokk
350,-
E2
50%
407
Laseroperasjon. Gjelder ikke refraksjonsanomalier.
915,-
E2
50%
408a
Merarbeid ved undersøkelse av barn under 7 år
60,-
E2
0
408b
Merarbeid ved undersøkelse av barn med lesevansker
81,-
E2
0
408c
Merarbeid ved undersøkelse av utviklingshemmede
81,-
E2
0
409
Tillegg for bruk av kontaktglass
30,-
E2
50%
410
Undersøkelse ved ortoptist ansatt hos øyelege
280,-
E2
0
411
Tilpassing av svaksyntoptikk/medisinske linser
100,-
E2
0

 

 

Lungesykdommer

 
Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
501 Inhalasjonsbehandling med bronkolytika tilført kontinuerlig med nebulisator (minst 5 minutter)
Ugyldig takstkombinasjon: 507b, 507d
62,- 50%
504
Fremkalling av svette til elektrolyttundersøkelse. Taksten kan benyttes av pediater
103,-
0
506 Bestemmelse av maksimal ekspiratorisk strømningshastighet PEF på barn under 7 år
Ugyldig takstkombinasjon: 507
28, – 0
507c Dynamisk spirometri (flow-volume-curve)
Ugyldig takstkombinasjon: 506507a, 507b
150,- 0
507d Ved gjentatt undersøkelse etter bronkolytisk medikasjon
Ugyldig takstkombinasjon: 501, 506, 507a, 507b
200,- 0
508
Bestemmelse av statisk lungevolum ved hjelp av body-box . Taksten kan benyttes av pediater
350,-
0
509
Bestemmelse av lungenes “CO transfer factor”. Taksten kan benyttes av pediater.
250,-
0
510b
Provokasjonsundersøkelse av luftveiene etter standardisert opplegg. Taksten kan benyttes av pediater
300,-
0
510c Bestemmelse av anstrengelsesutløst luftveisobstruksjon 200,- 0
510d Bestemmelse av langvarig reversibilitetstest med PEF-registrering på eget skjema 200,- 0
510e
Vurdering av ventilasjon og oksygenmetning under arbeidsbelastning. Taksten kan benyttes av pediater
300,-
0

 

 

Nervesykdommer og sinnslidelser

 
Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
600
Full nevrologisk/reumatologisk undersøkelse, herunder samtale med pasienten.Taksten kan benyttes ved konsultasjon hos nevrolog, reumatolog eller spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.
Ugyldig takstkombinasjon: 3bd, 605
387,-
0
605
Nevrologisk undersøkelse ved nevrokirurg, spesialist i ortopedisk kirurgi, øre-nese-hals-lege, anestesiolog eller pediater .
Ugyldig takstkombinasjon: 600
230,-
0
612a Nødvendig samtale med pårørende/foresatt til pasient med psykiatrisk eller nevrologisk sykdom, kronisk alvorlig sykdom, terminal sykdom eller rusmiddelproblem eller pårørende/foresatt til barn med psykisk utviklingshemming. Grunnlaget for bruk av taksten må fremgå av diagnose og journalnotat.
Taksten kan kun benyttes ved alvorlig sykdom som for eksempel:
langt fremskreden hjertesvikt
langt fremskreden lungesykdom
invalidiserende nevrologiske lidelser (som f.eks. langt fremskreden multippel sklerose eller muskeldystrofi, ikke f.eks. isjias)
dårlig regulert diabetes og/eller diabetes med alvorlige senkomplikasjoner
aktiv kreftsykdom
slag med betydelig sekvele
alvorlige infeksjonssykdommer (f.eks. HIV-infeksjon)
skader med alvorlige følgetilstander
Ugyldig takstkombinasjon: 1a, 1b, 2c, 3b, 11c, 12c, 612b
170,- 0
612b Nødvendig samtale med foreldre/foresatte ved pediatriske (yngre enn 18 år) problemstillinger knyttet til skoleproblemer, mobbing, atferdsvansker, innvandrer/flyktningfamilie, søvnproblemer, enurese/enkoprese, atopiske sykdommer
Ugyldig takstkombinasjon: 1a, 1b, 2c, 3b, 11c, 12c, 612a
170,- 0
615 Samtaleterapi ved allmennlege med pasienter med psykiske lidelser som har hatt kontakt med eller er henvist til psykiatrisk 2. linjetjeneste
Ugyldig takstkombinasjon: 2c, 3bd, 11c, 12cd,621 til 625
170,- 0
616 Særlig tidrøvende arbeid ved henvisning til eller innleggelse i psykiatriske og barnepsykiatriske institusjoner, behandlingshjem, i kursted for alkoholikere eller spesialklinikk for narkomane og psykisk utviklingshemmede (tillegg for konsultasjoner når sådanne har funnet sted) 250,- 0
617 Bruk av anerkjent skjema for kartlegging av psykiatrisk sykdom og ved mistanke om alkoholmisbruk, for eksempel Alcohole Use Disorders Identification (WHO) 60,- 0
618 Overvåket urinprøvetaking av pasient i Legemiddel Assistert Rehabilitering (LAR) 150,- 0


 
Takst Tekst Hon Ref Eg.an Merk Rep
621a
Psykoterapi minst 1/2 time
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 7, 11, 12,615,621b, 621c, 621d
265,-
265,-
B3, E5, E6
0
621b
Psykoterapi minst 1 time
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 7, 11, 12,615,621a, 621c, 621d
410,-
145,-
265,-
B3, E5, E6
0
621c
Psykoterapi minst 1 1/2 time
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 7, 11, 12,615,621a, 621b, 621d
615,-
218,-
397,-
B3, E5, E6
0
621d
Psykoterapi minst 2 timer
Ugyldig takstkombinasjon:1, 2, 3, 7, 11, 12,615,621a, 621b, 621c
820,-
290,-
530,-
B3, E5, E6
0


Merknad E 5

Det ytes refusjon etter honorartakstene for behandling av barn under 18 år.

 
Takst Tekst Hon Ref Egen Merk Rep
622a
Gruppeterapi per gang (det godtgjøres bare for behandling av inntil 8 personer)
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 7, 11, 12,615,623, 624
550,-
550,-
B3,E5, E6
0
622b
Tillegg per person
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3,, 7, 11, 12,615,623, 624
265,-
265,-
B3, E5, E6
Rep 7
623a
Psykoterapeutisk familiearbeid minst 1/2 time
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 7, 11, 12,615,621, 622, 623b, c, d
265,-
265,-
B3, E5, E6
0
623b
Psykoterapeutisk familiearbeid minst 1 time
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 7, 11, 12,615,621, 622, 623a, c, d
450,-
185,-
265,-
B3, E5, E6
0
623c
Psykoterapeutisk familiearbeid minst 1 1/2 time
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 7, 11, 12,615,621, 622, 623a, b, d
675,-
278,-
397,-
B3,E5, E6
0
623d
Psykoterapeutisk familiearbeid minst 2 timer
Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3 7, 11, 12,615,621, 622, 623a, b, c
900,-
370,-
530,-
B3, E5, E6


Merknad E 6

Taksten inkluderer for- og etterarbeid, og er forbeholdt spesialister i psykiatri eller barnepsykiatri. Trygden yter godtgjørelse etter taksten også for behandling gitt av leger under psykiatrisk og barnepsykiatrisk spesialutdanning ved institusjon som teller i hovedutdanningen og under supervisjon og attestasjon av overordnet spesialist.

 
Takst Tekst Hon Ref Egen Merk Rep
624a
Tillegg for medisinsk vurdering hos spesialist i psykiatri eller barnepsykiatri i forbindelse med psykoterapeutisk arbeid, per gang (for 1/2 time)
Ugyldig takstkombinasjon:615,622a, 622b, 624b
80,-
80,-
E6
0
624b
Tillegg for medisinsk vurdering hos spesialist i psykiatri eller barnepsykiatri i forbindelse med psykoterapeutisk arbeid, per gang (for behandling ut over 1/2 time)
Ugyldig takstkombinasjon:615,622a, 622b, 624a
126,-
126,-
E6
0
625a
Grundig personlighetsvurdering av ny pasient hos spesialist i psykiatri
1300,-
1300,-
0
625b
Senere personlighetsvurdering hos spesialist i psykiatri.
Taksten kan benyttes inntil 2 ganger per år dersom det anses medisinsk nødvendig.
610,-
610,-
0
626
Tillegg for psykoterapi med barn under 18 år
100,-
100,-
E6
0

 

 

Pediatri

 
Takst Tekst Hon Ref Egen Merk Rep
651a
Nødvendig samtale med foreldre/foresatte ved pediatriske problemstillinger: Skoleproblemer, mobbing, atferdsvansker, innvandrer/flyktning familie, søvnproblemer, enurese/enkoprese, hodepine, magesmerter, epilepsi, cerebral parese, mental retardasjon, atopiske sykdommer (for første halvtime).
Taksten kan benyttes av spesialist i barnesykdommer og barnepsykiatri ved behandling av barn under 18 år. Taksten kan benyttes av spesialist i hud- og veneriske sykdommer ved behandling av barn under 18 år med atopiske lidelser
Ugyldig takstkombinasjon: 3b
233,-
233,-
0
651b
Nødvendig samtale med foreldre/foresatte ved pediatriske problemstillinger: Skoleproblemer, mobbing, atferdsvansker, innvandrer/flyktning familie, søvnproblemer, enurese/encoprese, hodepine, magesmerter, epilepsi, cerebral parese, mental retardasjon, atopiske sykdommer (for senere påbegynt halvtime).
Taksten kan benyttes av spesialist i barnesykdommer eller barnepsykiatri ved behandling av barn under 18 år. Taksten kan benyttes av spesialist i hud- og veneriske sykdommer ved behandling av barn under 18 år med atopiske lidelser.
Ugyldig takstkombinasjon: 3b
233,-
233,-
Rep

 

 

F. Laboratorieundersøkelser og prøver

Merknad F0

Taksten kan benyttes av privatpraktiserende lege som gjør slik undersøkelse/prøve på egne pasienter.

Alminnelige undersøkelser

 
Takst Tekst Hon Ref Egen Merk Rep
701a Taking av prøver til laboratorieundersøkelse på legens kontor eller innsending til medisinsk laboratorium. (Gjelder kun prøver som refunderes av trygden)
Ugyldig takstkombinasjon: 1e
47,- 0,- 47,- F0, F1 0
701c Prøveinnsending, per innsending utover første som nevnt i 701a 21,- 21,- 0,- F0, F1 Rep.
701d Innsending av positiv, inkubert urinprøve 12,- 12,- F0, F1 0


Merknad F1

Takstene 701a og c inkluderer utgifter til porto, forskriftsmessig prøveglass og emballasje. Takst 701c kan bare benyttes i kombinasjon med takst 701a, men den kan ikke repeteres når flere prøver av samme materiale samtidig sendes til samme laboratorium.

 
Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
703 Inkubering av objektglassagar (inkl. prøveglass) 5,- F0 0
704j Blod i fæces 35,- F0 0
704k Trichomonas vaginalis i sekret og “clue cells” 10,- F0 0
705a Blod i fæces (prøve foretatt hjemme med utlevert impregnert materiell. Minst 3 prøver fra forskjellige dager) 45,- F0 0
705g Manuell fremstilling og farging av blodutstryk. Oversiktsmikroskopi av blod i farget preparat eller manuell differensial telling
Ugyldig takstkombinasjon: 706f
50,- F0 0
705h Prøvetaking til chlamydiaundersøkelse
Ugyldig takstkombinasjon: 713
16,- F0 0
705i Skabbmidd eller sopp 20,- F0 0
705j Mikroskopisk undersøkelse av tørket/fiksert og farget preparat med spesifikk fargemetode, både mikrober og eosinofili 20,- F0 0
705k Immunologisk CRP-test 34,- F0 0
705l Prøvetaking til direkte immunfluorescens for Herpes 10,- F0 0
706f Hematologisk analyse med celleteller (trombocyttmåling, differensialtelling og MCV)
Ugyldig takstkombinasjon: 706a
63,- F0 0
706h Immunologisk graviditetstest/HCG-test 31,- F0 0
706i Immunologisk test for mikroalbuminuri
Ugyldig takstkombinasjon: 712
20,- F0 0
706j Immunologisk test for blod fra nedre del av tarmen 28,- F0 0
706k Immunologisk test for bakterieantigen (streptokokker) 28,- F0 0
706l Immunologisk test for virusantigen (mononukleose) 48,- F0 0
707 Taking og tyding av EKG 110,- F0 0
708a 708 gjelder tørrkjemisk analyse (reflektometrisk/fotometrisk avlesing)
Glukose
Ugyldig takstkombinasjon: 121a
10,- F0 0
708b Analyse av ALAT og GT 27,- F0 1
708c Totalkolesterol 21,- F0 0
708d Analyse av kreatinin 27,- F0 0
708e Analyse av kalium 27,- F0 0
709 HbA1c (glykosylert hemoglobin) for bestemmelse av langtidsblodsukker 129,- F0 0
710 Trombotest/INR-test 47,- F0 0
711 Hurtigtest for påvisning av Helicobacter pylori-infeksjon 60,- F0 0
712 Kvantitativ måling av mikroalbuminuri osv. (ikke semikvantitative målinger)
Ugyldig takstkombinasjon: 706i
115,- F0 0


Spesielle undersøkelser

 
Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
722
Neurografiundersøkelse og undersøkelse av senresponser og dekrementasjon. Elektromyografiundersøkelse (standard EMG, fibertetthet, singlefibre EMG, kvantitativ EMG, makro EMG
162,-
F0
Rep
731a
Grampreparat eller KOH-preparat som egen undersøkelse
7,-
F0
Rep
734a
Dyrking av blodkulturer, patogene tarmbakterier, anaerobe bakterier, mykobakterier, muggsopper, dermatofytter
37,-
F0
Rep
741
Mikroskopisk sædanalyse ved fertilitetsutredning
Kan ikke benyttes ved kontroll etter sterilisering
Ugyldig takstkombinasjon: 743b
205, –
F0
0
743b
Fremstilling og gransking av cytologiske preparater (unntatt cervikovaginalt utstryk), inntil 4 glass
Ugyldig takstkombinasjon: 741
113,-
F0
Rep
744
Mikroskopi av leddvæske med fasekontrastmikroskopi
150,-
F0
0

 

 

G. Radiologi

Merknad G1

Taksten kan benyttes av privatpraktiserende lege som gjør slik undersøkelse på egne pasienter.

I tillegg til takstene 801–855 kan legen beregne en egenandel fra pasienten, jfr. takst 899.

 
Takst Tekst Hon/ref Merk Rep
I. Overekstremiteter
801 Finger 27,- G1 1
802 Hånd 39,- G1 1
803 Håndleddsregion 31,- G1 1
804 Underarm 39,- G1 1
805 Albue 31,- G1 1
806 Overarm 39,- G1 1
807 Skulder 39,- G1 1
II. Underekstremiteter
813 27,- G1 1
814 Fot 39,- G1 1
815 Ankel 41,- G1 1
816 Legg 36,- G1 1
817 Kne 36,- G1 1
818 Lår 49,- G1 1
III. Hals og brystorganer
851 Lunger med 1, 2 eller flere plan. 76,- G1 0
870
Måling av beinmineralinnhold med DXA. Taksten kan ikke benyttes ved screeningundersøkelse. Taksten kan kreves av spesialister i endokrinologi, nukleærmedisin, radiologi, revmatologi og andre med dokumentert spesialkunnskap innen fagområdet metabolske beinsykdommer. Taksten kan benyttes inntil 1 gang per år per pasient.
250,-
G1
0
875
Punksjon for cytologisk aspirasjon. Takst 875 kan kun benyttes etter spesiell godkjenning.
58,-
G1
1
881
Kontrastmammografi
162,-
G1
Rep 1
IV. Egenandel
899 Tillegg for undersøkelse (egenandel) kr 200,- G1 0