Honorartakster for legeerklæringer i utskriftsvennlig html

Takster pr.1.januar 2007.

Takstene for legeerklæringer er fastsatt av Rikstrygdeverket.
Honorarene er fastsatt ut fra en times legearbeid (L60) etter salærforskriftens timesats.

Rikstrygdeverket påser at informasjon om blankettene er tilgjengelig for leverandører av programvare.

Legeerklæringens navn Blankett Takst gruppe Beløp
Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom (ny «sykmeldingsattest») IA 08-07.04 L1 Kr. 13
Medisinske årsaker til at arbeidsrelatert aktivitet ikke er igangsatt IA 08-07.04 L4 Kr. 55
Søknad om unntak for arbeidsgiveransvar Blankett 3.07A L8 Kr. 108
Søknad om økt antall stønadsdager (kronisk syke) Blankett 3.22A L8
Hjelpemidler – Søknad om varig utlån, Tolkehjelp – Søknad for ny bruker IA 10-07.03 L10 Kr. 136
Søknad om dekning av utgifter til viktigere legemidler som ikke omfattes av §9 i blåreseptforskriften Blankett IA 05-14.5 L10
Legeerklæring, garanti og regning for opphold i opptreningsinstitusjon Blankett IA 05-20-05 L10
Behandlingsreiser ved revmatisk sykdom Blankett IK 1158 og 1168 L10
Behandlingsreiser ved astma Blankett IK 1167 L10
Behandlingsreiser ved psoriasis Blankett IK 1172A L10
Behandlingsreiser (hudskjema) Blankett IK 1172B L10
Søknad om ortopediske hjelpemidler Blankett IA 10-07.10 L15 Kr. 203
Søknad om grunnstønad Blankett IA 06.03.04 L25 Kr. 338
Søknad om hjelpestønad Blankett IA 06-04.04 L25
Yrkesskade/yrkessykdom (se merknad) Blankett 4030B L25
Legeerklæring ved arbeidsuførhet Blankett IA 08-07.08 L40 Kr. 543
Søknad om stønad til bil Blankett 10-07.40 L40
Yrkesskade/yrkessykdom (se merknad) Blankett 4030 A L90 Kr. 1221
Yrkesskade/yrkessykdom ved hørselstap Blankett 13-00.11 L90
Krigspensjon Blankett 31.01 L90
Spesialisterklæring for de første 2 timene* L120 Kr. 1628
EØS-detaljert legeerklæring Blankett E 213 L180 Kr. 2442

*Takst L120 kr. 1628,- spesialisterklæring for de 2 første timer.
I tillegg honoreres:
Takst L30 kr. 407,- for hver påbegynt halvtime utover 2 timer.

Det er en forutsetning for å kreve disse honorarene at blankettene er fullstendig utfylt. Dersom legen blir bedt om å gi tilleggsopplysninger ut over det som følger av tidligere utfylte blanketter, kan tilleggsopplysningene honoreres etter takst L10. Det samme gjelder dersom lege fyller ut blankett 5.16.

EGENANDELSTAK 2007
Det er ikke nye egenandeler fra årsskiftet, men egenandelstakene er endret for 2006:

Egenandelstak 1: kr 1660,- Egenandelstak 2: kr 2500,- Egenbetaling (§5.22) kr 1600,-