Honorartakster

En del takster/honorar/salær blir fastsatt av RTV eller i samarbeide Legeforeningen/RTV når det er behov eller avtalt.
Legene er pålagt å ha oppslag som viser prisene for de enkelte tjenester, på venteværelse eller annet sted som er lett synlig for pasienten. Med pris menes i forskriften den egenandel pasienten selv skal betale. I henhold til forskriften skal pasientene uoppfordret gis kvittering hvor prisene på de enkelte tjenester er spesifisert.

Denne oversikten er oppdatert pr. 15.1.2007, og inneholder

  • Honorartakster for legeerklæringer
  • Salærforskrifter
  • Avtale om honorar for legeundersøkelse for forsikringsselskap
  • F. Veiledende honorarer for diverse helbredsattester

Honorartakster for legeerklæringer

Takstene for legeerklæringer er fastsatt av Rikstrygdeverket. (sist oppdatert 1.1.2007)
Honorarene er fastsatt ut fra en times legearbeid (L60) etter salærforskriftens timesats.

Legeerklæringens navn Blankett Takst gruppe Beløp
Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom (ny «sykmeldingsattest») IA 08-07.04 L1 Kr. 13
Medisinske årsaker til at arbeidsrelatert aktivitet ikke er igangsatt IA 08-07.04 L4 Kr. 55
Søknad om unntak for arbeidsgiveransvar Blankett 3.07A L8 Kr. 108
Søknad om økt antall stønadsdager (kronisk syke) Blankett 3.22A L8
Hjelpemidler – Søknad om varig utlån, Tolkehjelp – Søknad for ny bruker IA 10-07.03 L10 Kr. 136
Søknad om dekning av utgifter til viktigere legemidler som ikke omfattes av §9 i blåreseptforskriften Blankett IA 05-14.5 L10
Legeerklæring, garanti og regning for opphold i opptreningsinstitusjon Blankett IA 05-20-05 L10
Behandlingsreiser ved revmatisk sykdom Blankett IK 1158 og 1168 L10
Behandlingsreiser ved astma Blankett IK 1167 L10
Behandlingsreiser ved psoriasis Blankett IK 1172A L10
Behandlingsreiser (hudskjema) Blankett IK 1172B L10
Søknad om ortopediske hjelpemidler Blankett IA 10-07.10 L15 Kr. 203
Søknad om grunnstønad Blankett IA 06.03.04 L25 Kr. 338
Søknad om hjelpestønad Blankett IA 06-04.04 L25
Yrkesskade/yrkessykdom (se merknad) Blankett 4030B L25
Legeerklæring ved arbeidsuførhet Blankett IA 08-07.08 L40 Kr. 543
Søknad om stønad til bil Blankett 10-07.40 L40
Yrkesskade/yrkessykdom (se merknad) Blankett 4030 A L90 Kr. 1221
Yrkesskade/yrkessykdom ved hørselstap Blankett 13-00.11 L90
Krigspensjon Blankett 31.01 L90
Spesialisterklæring for de første 2 timene* L120 Kr. 1628
EØS-detaljert legeerklæring Blankett E 213 L180 Kr. 2442

*Takst L120 kr. 1628,- spesialisterklæring for de 2 første timer.
I tillegg honoreres
Takst L30 kr. 407,-for hver påbegynt halvtime utover 2 timer.
Det er en forutsetning for å kreve disse honorarene at blankettene er fullstendig utfylt. Dersom legen blir bedt om å gi tilleggsopplysninger ut over det som følger av tidligere utfylte blanketter, kan tilleggsopplysningene honoreres etter takst L10. Det samme gjelder dersom lege fyller ut blankett IA 05-14.5

Merknad til takstene 4030A og 4030B
Blankettene 4048 og 4049 skal ved håndskade vedlegges blankett 4030A og 4030B.
Det ytes ingen tilleggsrefusjon for utfylling av blankettene 4048 og 4049.

Spesialisterklæring (L120)
Takst L120 kan benyttes når det er behov for at spesialist avgir erklæring som hører til i takstgruppene fra L90 og høyere. Taksten omfatter vanlig undersøkelse, porto og skrivehjelp og kan ikke kombineres med konsultasjonstakst. Ved behov for særskilte undersøkelser kan nevnte spesialister i tillegg til takst L120 kreve refusjon etter særtakstene under E, F og G i Normaltariffen. For erklæringer i takstgruppene under L90 skal også spesialister benytte takstene som er fastsatt for den enkelte blankett.
Dersom trygdekontoret ber særskilt om spesialistererklæring i forbindelse med sykepenger, rehabiliteringssenter, attføringspenger eller uførepensjon, honoreres denne som spesiealistererklæring selv om de aktuelle blankettene ligger i takstgruppe L 45. Dersom spesialisten er sykemeldende lege kan det bare kreves honorar i henhold til honoraret som er fastsatt for blanketten.

Allmennpraktiserende leger
Allmennpraktiserende leger skal benytte takstene som er fastsatt for den enkelte blankett. Taksten omfatter vanlig undersøkelse, porto og skrivehjelp og kan ikke kombineres med konsultasjonstakst eller særtakster etter at pasienten er utredet. Dersom pasienten ikke er ferdig utredet, og utfylling krever ytterligere undersøkelse, kan legen kreve takst for konsultasjon.

Kvalitetskrav, svarfrister og oppgjør
Legen kan ikke kreve nytt honorar dersom erklæringen returneres fordi den ikke er fullstendig utfylt.
Svartiden bør normalt ikke overstige 3 uker for erklæringer som ikke krever egen legeundersøkelse av pasienten og 6 uker for erklæringer som krever slik undersøkelse.
Krav om oppgjør for legeerklæringer skal skrives på vanlig legeregningsblankett og sendes til trygdekontoret sammen med legens øvrige regninger til trygden for utført legehjelp. Dersom legen ikke har fast oppgjørskontor, skal regningen sendes trygdekontoret som har bedt om legeerklæringen.

Trygdekontoret
Regninger for legeerklæringer skal betales innen de samme frister som gjelder for de øvrige legeregninger.
Takstene kan også benyttes av leger uten rett til trygderefusjon. Refusjon fra folketrygden forutsetter at legen ikke krever ytterligere betaling av pasienten.og smittevernloven §6-2.

Veiledende honorar for kontakt og samarbeid med arbeidsgiver
I forbindelse med Inkluderende Arbeidsliv (IA), rehabilitering av sykmeldte og oppfølging av sykmelding del 1 og del 2 kan det oppstå et behov for arbeidsgiverne til å etablere samarbeid med fastlegen. Slikt arbeid dekkes ikke av takstene i Normaltariffen (folketrygden) med mindre det er tale om tverrfaglig kontakt/møte som faller inn under takstene 1f eller 14. Om arbeidsgiver ønsker samarbeid med legen, må således arbeidet faktureres arbeidsgiver . Følgende takster er anbefalt av Legeforeningen:

– Telefonhenvendelse kr. 105,-
– Ekspedisjonsgebyr kr. 47,-
– Møte/besøk på arbeidsplass kr. 950,- per påbegynt time (reisetid inkludert)
– Korte attester/legeerklæringer kr. 507,-
– Fullstendige attester/legeerklæringer kr. 1140,-

Salærforskrifter

Leger som gjør tjeneste som sakkyndige for domstoler og politiet honoreres ifølge salærforskriftene med kr.805,-med virkning fra 1. januar 2006.

Reisetid i arbeidstiden 08-17 hverdag skal betales med samme timessatser som nevnt ovenfor. Arbeidstaker må imidlertid dokumentere tapt arbeidsinntekt. Det ytes ikke godtgjørelse for reisefravær under 1/2 time.
Reisefravær i tiden 18-07 på lør-, søn-, helge- og høytidsdager godtgjøres med halv timesats når det er nødvendig å reise til disse tider.
I stedet for ovennevnte timesatser har justisdepartementet fastsatt følgende stykkprissatser for medisinsk sakkyndig etter salærforskriftens §2 tredje ledd:

a. For sakkyndig likundersøkelse i form av rettsmedisinsk obduksjon
Hverdager fra kl 0700-2000
kr 2155,-
Hverdager etter kl 2000, lør-, søn- og helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl 1500 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager kr 3770,-
b. For sakkyndig likundersøkelse i form av likskue
Hverdager fra 0700-2000
kr 670,-
Hverdager etter kl 2000, lør-, søn- og helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl 1500 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager kr 1175,-
c. For uttak av blodprøve i farskapssaker per prøve kr 210,-
d. Blodprøveuttak foretatt av leger, off. godkjente sykepleiere eller bioingeniører av påvirkede motorvognførere
Hverdager fra kl 0700-2000
kr 410,-
Hverdager etter kl 2000, lør-, søn- og helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl 1500 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager kr 710,-
For leger som foretar klinisk test og blodprøveuttak av påvirkede motorvognførere
Hverdager fra kl 0700-2000
kr 555,-
Hverdager etter kl 2000, lør-, søn- og helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl 1500 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager kr 980,-
e. For sakkyndig undersøkelse i voldtektstilfeller/ved seksuelle overgrep
Hverdager fra kl 0700-2000
kr 1975,-
Hverdager etter kl 2000, lør-, søn- og helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl 1500 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager kr 3415,-

For leger som bare foretar klinisk test godtgjøres denne etter ordinær timesats etter reglene i salærforskriften.
Satsene for blodprøveuttak som er angitt under pkt. d gjelder både for enkle og utvidede prøver.

Avtale om honorar for legeundersøkelse for forsikringsselskap

1. Veiledende honorarer
For perioden fra 1. juli 2004 til 31.12.2006 fastsettes følgende veiledende honorarer:

Skjema nr. Skjema Honorar kr Honorar kr etter 6 uker (se pkt 3a)
1 Livs- og pensjonsforsikring
1.1 Legeundersøkelse og helseerkæring 1185,- 1185,-
1.2 Dødsattest 320- 215,-
1.3 Legeerklæring ved krav om erstatning ved uførhet
1.3.1 Første gangs søknad 875,- 580,-
1.3.2 Senere søknader 475,- 320-
1.4 Forespørsel fra forsikringsselskapet ved tegning 580,- 385,-
2 Skadeforsikring/yrkesskade
2.1 Legeerklæring ved personskade 635,- 425,-
Nytt skadeerstatningsskjema
Første gangs utfylling 1750,- 1165,-
3 Spesialisterklæringer
3.1 Spesialisterklæring spesielt utbedt fra selskapet Honoreres (per time etter avtale med selskapet)
4 Utlevering av journal til forsikringsselskapet
For utlevering av journal til forsikringsselskap etter særskilt spesifisert fullmakt fra pasient, kan legen beregne seg følgende honorar:
4 a Utlevering av redigert journalutskrift etter spesifisert forespørsel om relevante opplysninger og basert på egen samtykkeerklæring 710,- 470,-
4 b Utlevering av fullstendig uredigert journal etter forespørsel basert på spesiell samtykkeerklæring Journalutskriften sendes selskapets lege 470,- 315,-
4 c Utlevering av enkelt journalnotat («akuttnotat») 235,- 155,-

* Legeerklæringene skal tilfredsstille de krav som er satt i Helsepersonelloven og Legeforeningens etiske regler.
* For å gjøre honoreringen forutsigbar, skal skjemanummer eller honorarsats i størst mulig grad fremgå av forespørselen fra forsikringsselskapet.
* Svartiden skal normalt ikke overstige 3 uker for erklæringer som ikke omfatter egen legeundersøkelse av pasienten og 5–6 uker for skjemaer som krever slik undersøkelse. Med svartid forstås tiden fra poststemplet dato for selskapets henvendelse til poststemplet dato for legens svar.
* Honorar fra selskapet skal normalt være utbetalt innen 3 uker fra dato for mottatt skjema.
* Når besvarelsen gis av legen på hvitt papir skal formatet følge ELIN-prosjektets skjemastandard (NS4129 tilpasset helsetjenesten). Svarene nummereres i samsvar med spørsmålsnummereringen i forsikringsselskapets forespørsel.

F. Veiledende honorarer for diverse helbredsattester

gjeldende fra 1. juli 2006

 
Arbeidsformidlingen:
– Legeskjema Pb 1690 kr 480
– Arbeidsmarkedsetaten (blankett 5.05 eller tilsvarende) « 1150
Asylsøkere « 1050
Blindekartoteket
– Melding til blindekartoteket « 185
Næringsmiddelindustrien, helseattest « 265
Den Norske Bank « 240
Fallskjermhoppere « 650
Travselskapet – legeerklæring ved fornyelse av kjørelisens « 650
Folketrygden
Se egen liste for legeerklæringer m.v. vedr. folketrygden
Førerkort:
– Legeattest i anledning søknad om førerkort « 310
– Tilleggsundersøkelse av sukkersyke pasienter « 250
– Begge undersøkelser foretatt av samme lege, til sammen 370
– Forenklet legeattest kl 1, 3 og 4NA 202c « 250
Helsetilsynet:
– Legeerklæring ved søknad om behandlingsopphold for revmatisk sykdom i Igalo, Jugoslavia « 310
Idrettsfolk:
– 1. gangs undersøkelse (Helbredserklæring) « 175
– Senere undersøkelser « 135
– Sportsdykkere Legeundersøkelse på fastsatt skjema fra Norges Dykker-forbund « 720
Norges Motorsportforbund 330
Dopingskjema 330
Kommunale tjenester:
– Søknad om plass i sykehjem på fastsatt skjema « 310
Barnevernet
– Opplysninger fra journal « 0
– Uttalelse med ny vurdering (per time) « 830
Loser og loslærlinger (blankett 350)
Røntgenundersøkelse og utgifter til serologiske prøver er ikke inkludert i honoraret
540
Luftpersonell:
– Oppnevnt flylege fastsatt skjema for legeattest til luftfartsertifikat og legeerklæring Generell flymed. undersøkelse « 1570
– Øyelege (fastsatt skjema for oftalmologisk undersøkelse) « 950
– Småflyvere 1570
– Seil-/mikroflyvere 1570
Legeforeningen:
– Helbredserklæring (formular I), middelstort skjema « 310
Militære helbredsattester:
– Skjema 4151 « 360
– Akutt sykdom ved fremmøte til rep.øvelser og HV-øvelser « 270
– Helseattest for utskrivningspliktige « 360
– Tjeneste i Norges internasjonale styrker « 550
Misjonsselskapene:
– Legeattest ved utreise/hjemkomst « 585
Norges Bank « 450
Norges Røde Kors
– Helbredsattest 550
Norges Statsbaner:
– Ved ansettelse eller innlemmelse i pensjonskasse, skjema 917 « 310
– Ved søknad om invalidepensjon, skjema 85 « 450
Norsk Hydro:
– Skjema 846 NH « 310
Norsk Jernverk:
– Ved ervervsudyktighet « 450
Norsk Luthersk Misjonsselskap:
– Helbredsattest « 590
Norsk Travselskap.
– Legeerklæring « 590
Norsk utviklingshjelp:
– Helbredserklæring « 590
Norsk-amerikansk studentutveksling « 450
Oljedirektoratet:
– Legeundersøkelser og helsekontroll av yrkesdykkere 2150
– Honorar for legeundersøkelse av arbeidstakere i petroleums-virksomheten på den norske kontinentalsokkel (Helsetilsynets blankett I–1149 « 820
Oslo kommune
– Legeerklæring til transporttjeneste for Funksjonshemmede « 190
Pensjonskassene (Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og Statens pensjonskasse):
– 1. gangs erklæring « 710
– Revisjonsskjema/fornyet u.s. « 330
Politietaten:
– Aspiranter til politi- og lensmannsetaten « 565
– Elever til Politiskolen « 565
Postverket:
– Søkere til Postverket (fastsatt skjema) « 480
– Kontrollege, kontrollkonsultasjon « 250
– Kontrollege, kontrollsykebesøk. I tillegg til honorar for sykebesøk beregnes skyss etter normaltariffen. « 565
Ønsker Postverket kontroll om kvelden eller på helligdager, beregnes 75% kvelds-, natt- og helligdagstillegg til ovennevnte satser.
– Opplysninger til bedriftslege, skjema 242 « 295
Reiselivsbransjen, helseattest « 260
Sivilforsvaret:
– SF-skjema 17.
Se også Honorar for undersøkelse av Sivilforsvarets mannskap
« 310
Sjømannsundersøkelser:
– Etter forskrifter av 17. oktober 1977 fra Direktoratet for sjømenn. (Det er fastsatt ny blankett, men foreligger ikke avtalt honorar. Vår anbefaling:) 1570
Skoler og kurs i helsevesenet:
– Helbredsattest for søkere « 350
Spesialskoler:
– Legeattest ved søknad om opptak Skjema F 218 N vedlegg 5 575
Sosialdepartementet
Legeattest for oppfostrer:
– Skjema 2102 « 335
– Legeattest for adoptivforeldre « 355
Statens arbeidstilsyn:
– Silikosetruede arbeidere (skjema 353). Røntgenundersøkelse av lungene er ikke inkludert i honoraret « 355
– Melding om yrkessykdom (jfr. rundskriv 154/57) « 250
– Undersøkelse av froskemenn « 1235
– Legeundersøkelse av barn og unge arbeidstakere « 250
Statsforvaltningen (fellesblankett 14) « 550
Statskraftverkene (blankett 4290 00) « 470
Sør-Norges Aluminium « 310
Utenriksdepartementet:
– Legeerklæring for aspiranter til utenrikstjenesten « 585

Honorar for forebyggende arbeid
Graviditetskontroller og post partum kontroll. Se takst 217.
Refunderes fullt ut av trygden etter normaltariffens satser.

Prevensjonsveiledning.
Ved første gangs veiledning se takst 213
Senere innsetting og skifte av spiral se takst 214.

Undersøkelser og behandling av smittekilde ved mistanke om kjønnssykdom.
Her ytes full refusjon etter normaltariffens satser.
Genetisk veiledning og utredning ved spesialist, jfr. takst nr. 7.
Tverrefaglig klientrettet samarbeid: (Se takst 14).

Forebyggende helsearbeid.
Godtgjørelse per time
Godtgjørelse kr 1000,- per time.

Godtgjørelse per undersøkte person per år:

a. kr 270 per undersøkte person per år
b. Hvor legen har særskilt kompetanse kr 305 per undersøkte person per år.
c. Tillegg for leger med praksisutgifter kr 110per undersøkte person per år.
d. Tillegg for leger som selv holder kontor m.v. kr 185 per undersøkte person per år.

Veiledende takster for legetjeneste ved idretts-arrangement

 
1) Enkeltarrangement Kr 630/time
Praksistillegg for selvstendig næringsdrivende kr 260/time
Satsene brukes også for planleggings- og etterarbeid til arrangementet.
Reiseutgifter og diett dekkes etter statens satser.
2) Lege som følger lag/landslag på reiser kr. 2470/døgn
Reiseutgifter og diett til og fra lagets avreise dekkes etter statens satser.
3) Ved langvarig engasjement
Det kan inngås avtaler som følger regulativet til Legeforeningens avtale med NHO vedrørendedeltidsstillinger (bedriftslegeordningen) §5.2.
Lønnsbestemmelser – deltidsstillinger:
Eks. 2 t. per uke for et helt år: kr 45700
4 t. per uke for et helt år: kr 80100
Kompensasjon for løpende praksisutgifter kr 20500
Dersom arbeid utgjør mer enn 25 uketimer betales minst kr 180 per time f.o.m. 24 uketimer.