Legetakster

Takster for behandling hos leger fastsettes hvert år i forhandlinger mellom Den norske lægeforening, staten ved Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Kommunenes Sentralforbund og de Regionale Helseforetakene. Statens forhandlingsdelegasjon inkluderer også representanter fra Helsedepartement, Finansdepartement og Rikstrygdeverket.

Allmennleger i fastlegeordningen og spesialister med avtale om driftsstilskudd er bundet av takstene og kan ikke kreve tilleggshonorar for materiell og tjenester som allerede er innkorporert i takstene.

Legeforeningen kaller samlingen av takstene for «Normaltariffen«. Det offentlige kaller de samme takster «Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege og private medisinske laboratorier og røntgeninstitutt.» Takstene gjelder vanligvis i ett år.

Egenandeler hos fastlegen er et hurtigoppslag i plakatform for de viktigste konsultasjonstakster. Legen kan slå opp denne på venteværelse slik at pasientene kan se hva de skal betale.

Legeforeningens grundige gjennomgang av Normaltariffen finner du her (Legeforeningen).

I menyen til venstre finner du rask tilgang til Normaltariffen som gjelder til 1.7.2006.

Pr. 1.1.2006 ble det foretatt endringer i noen av honorartakstene for legeattester til trygden:

Rikstrygdeverket har regulert L-takstene med gjennomsnittlig 3,2% fra 1. januar 2006 slik:

 • Takst L1: kr 12 (uendret)
 • Takst L4: kr 53
 • Takst L8: kr 104
 • Takst L10: kr 131
 • Takst L15: kr 196
 • Takst L25: kr 326
 • Takst L40: kr 523
 • Takst L90: kr 1176
 • Takst L180: kr 2353
 • Takst L120: kr 1568
 • Takst L30: kr 392
Dette er reflektert i Legemiddelsidens versjon i venstre meny.
Andre kommentarer i denne sammenheng finner du her (Legeforeningen).

Vår kommentar til takst 5 i Normaltariffen:
Det er vanlig at leger krever ulikt for journalutskrift:

Når pasienten, eller noen på vegne av pasienten, ber om journal, er prisen kr. 70,-, evt. tillagt kr 47,- for forsendelse.

Forsikringsselskapene må betale mer – kr. 450 for full uredigert journal, og kr 680,- for redigert utskrift etter spesifisert forespørsel om relevante opplysninger.