Helseregioner – Sykehus

1. januar 2002 etablerte staten fem regionale helseforetak som overtok ansvaret for alle norske sykehus.

  1. Helseregionen i Vest – Helse Vest RHF
  2. Helseregionen i Øst – Helse Øst RHF
  3. Helseregionen i Midt-Norge – Helse Midt-Norge RHF
  4. Helseregionen i Sør – Helse Sør RHF
  5. Helseregionen i Nord – Helse Nord RHF

De fem helseregionene eier og driver de offentlige sykehusene og institusjonene i landet.
De fem regionale helseforetakene utfører oppgaver som de fylkeskommunale administrasjonene tidligere tok seg av.

De regionale helseforetakene er igjen delt opp i utøvende nivåer : Helseforetakene.

  • Et helseforetak er et rettssubjekt med egen handlingsevne, rettslig og økonomisk.
  • Det har arbeidsgiveransvaret for sine ansatte.
  • Helseforetakene skal ha et styre og en daglig leder med fullmakter fastsatt i loven.
  • Foretaksmøtet («generalforsamlingen») er øverste myndighet for helseforetaket. Styret oppnevnes i foretaksmøtet.
  • Styrene skal ha minst to (inntil en tredel) av representanter valgt fra de ansatte.

Under disse igjen kommer sykehus og institusjoner.